GOK Klembów Gmina Klembów

Polub nas na Facebooku:

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W KLEMBOWIE

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zwany dalej Ośrodkiem Kultury działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
 4. Niniejszego Statutu.

§2

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Klembów.
 2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Klembów.
 3. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury przez organizatora, którym jest Gmina Klembów.
 4. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

 

§3

 

 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Klembowie, ul. Strażacka 8.
 2. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§4

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.
 2. W szczególności zakres działania obejmuje:
 • działalność społeczno-kulturalną,
 • upowszechnianie sztuki,
 • działalność gospodarczą i administracyjną,
 • realizację rekreacji i wypoczynku.

 

3.  Zadania Gminnego Ośrodka Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 • imprez kulturalnych,
 • imprez rekreacyjnych, dbając o kulturalny wypoczynek społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych,
 • różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

§5

 

Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność poprzez:

 1. organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw oraz imprez plenerowych o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, turystycznym;
 2. prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic wiejskich;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, usług plastycznych i reklamowych;
 4. świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu oraz wypożyczania sprzętu gospodarstwa domowego;
 5. organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych;
 6. prowadzenie działalności wynikającej z potrzeb środowiska.

§6

 

Gminny Ośrodek Kultury swoje zadania realizuje:

 1. w oparciu o samodzielnie opracowywane programy działalności,
 2. roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Komisję Kultury i Oświaty Rady Gminy oraz Wójta.

 

 

§7

 

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z:

 1. szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz pozostałymi placówkami i jednostkami działającymi na terenie gminy;
 2. z sąsiednimi ośrodkami kultury.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§8

 

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie sprawuje Wójt Gminy Klembów.
 2. Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Klembów.
 4. Na czas nieobecności Dyrektor wyznacza swojego zastępcę, informując pisemnie o powyższym Wójta.
 5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

§9

 

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością,
 2. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,
 3. zarządzanie majątkiem Gminnego Ośrodka Kultury,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
 6. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 8. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§10

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

§11

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§12

 

 1. Gminny Ośrodek jest instytucją prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.
 2. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

§13

 

 1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest finansowana z dotacji organizatora, który zapewnia instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, dochodów własnych oraz innych źródeł.
 2. Gminny Ośrodek Kultury może pozyskiwać dochody między innymi z:

- wynajmu pomieszczeń i mienia,

- usług reklamowych,

- organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, wykonywanie innych zleceń i zamówień zewnętrznych.

 

§14

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora po uprzedniej akceptacji Wójta sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej dotacji.
 2. Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji.

§15

 

Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

§16

 

Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Gminnego Ośrodka Kultury sporządzone w oparciu o przepisy o finansach publicznych podlega zatwierdzeniu przez organizatora.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§17

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy Klembów.

 

§18

 

Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )